Vážení kupující, v termínu od 13.6.-28.6. budeme mít dovolenou, objednávky vyřídíme 1.7.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchod-svitidla.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodu:
Dagmar Ludmila Toušková, se sídlem Košice 24, 285 04 IČ: 62950924 DIČ: CZ7059251111
Zapsaná v složce 320501 - Městský úřad Kutná Hora


Adresa pro doručování: Košice 24, 285 04
E-mail: info@obchod-svitidla.cz
www.obchod-svitidla.com
Telefon: (+420) 792 309 136

(dále jen „prodávající“ nebo „obchod“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem dále popsaným v těchto obchodních podmínkách ohledně zboží a služeb prodávaného prodávajícím (dále jen „zboží“).

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce aktuálně umístěné na internetové adrese www.obchod-svitidla.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.      

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1            Zboží prezentované ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takového zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Základní parametry zboží jsou uvedeny v Objednávce.

2.2           Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách a zboží, a to včetně uvedení konečných cen jednotlivého zboží. Zbožím se rozumí svítidla, světelné zdroje, bytové doplňky, náhradní díly ke svítidlům a případně doplňkové zboží hmotné povahy. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3           Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného druhu zboží, jeho množství, způsobu dopravy a způsobu platby, kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Vytvoření objednávky jiným způsobem je možné jen po výslovném schválení prodávajícího.

2.4           Kupující před zasláním objednávky potvrzuje, že si obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

2.5           Náklady spojené s balením jsou zahrnuty v konečné ceně za objednané zboží uvedené v objednávce. Není-li v kupní smlouvě domluveno jinak. Způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s vybraným způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

2.6           Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

2.7           Před zasláním Objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8           Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9           Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1            Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží (bod 2.5) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: na účet CZK prodávajícího č. 2301004987 / 2010, na účet EUR prodávajícího č. 2801004991 / 2010,vedený u společnosti Fio Banka, a.s.,2. dobírkou při převzetí zboží od přepravce3. platební kartou on-line přes platební bránu4. platební kartou(dále jen „účet prodávajícího“);Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2           Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Poskytnutí slevy je výhradním právem prodávajícího.

3.3           Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v tištěné podobě společně se zbožím, pokud v posledním kroku objednávky zaškrtne "Chci vytištěnou fakturu přidat do zásilky". Prodávající je plátcem DPH.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1            Je-li je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového rozhraní), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Odstoupení je možné učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením kupujícího. Prodávající prodlužuje lhůtu k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

4.2           Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.3           Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od dne uzavření smlouvy a jde-li o1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4.4          Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím ustanovení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@obchod-svitidla.cz

4.5           V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.6          V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to na bankovní účet, ze kterého platbu kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

4.7          Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.  Článek 4.1 není tímto dotčen.

4.8          Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít tento formulář pro odstoupení od smlouvy:

Adresát: Dagmar Toušková, se sídlem Košice 24, 285 04, IČ: 62950924,Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)Datum objednání (*)/datum obdržení (*)Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. V případě úhrady dobírkou řidiči uveďte číslo účtu, na které poukázat vrácené peníze.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


5.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné zvýšené nebo dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v Objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. To platí i v případě, že prodávající náklady spojené s doručením zboží kupujícímu při prvním pokusu o doručení neúčtoval (viz bod 2.3 obchodních podmínek).

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5 Není-li v potvrzení Objednávky nebo při provádění objednávky ve webovém rozhraní obchodu uvedena jiná lhůta dodání, platí, že prodávající je povinen dodat zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od jejího uzavření, na adresu kupujícího uvedenou v Objednávce.

5.6 Kupující, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Převzetím kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

5.7 Důsledky nepřevzetí zboží. Náklady vzniklé při nepřevzetí zboží kupujícím jdou k tíží kupujícího. Prodávající má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5.8 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V takovém případě prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce webového rozhraní obchodu, jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat.

5.9 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1            Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2           Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,

2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a5. životnost a funkčnost zboží odpovídá běžným vlastnostem stejného druhu zboží6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3           Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí:

a)              u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)             na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c)              u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo             vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4          Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

6.5           Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce (24) měsíců od převzetí za jakost zboží. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.6           Záruka začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s těmito záručními podmínkami.

6.7           Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží (např. poškrábání, zdeformování, ulomení, prasknutí, rozbití zboží pádem, používání skla v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, na vady způsobené neodborným zacházením (např. poškození zboží chemickými látkami, teplotou apod.), nesprávnou manipulaci a nesprávným používáním zboží, neodbornou instalací, zanedbáním péče o zboží, nesprávným ošetřováním zboží. 

REKLAMACE ZBOŽÍ     

7.1            Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má zboží vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, prostřednictvím e-mailu: info@obchod-svitidla.cz. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu. Viz vzor Reklamační list.

7.2           Kupující je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že zboží zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím.

7.3           Kupující, v případě že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Pro vyloučení sporů, se kupující s prodávajícím před odesláním domluví na způsobu dopravy.  

VZOR REKLAMAČNÍHO LISTU

Kupující:Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:E-mail:

Prodávající:Adresa pro reklamaci: Dagmar Ludmila Toušková, se sídlem Košice 24, 285 04 Česká republika, IČ: 62950924

Reklamované zboží:

Popis zboží a jeho název:

Datum prodeje:

Číslo Objednávky.

Popis vady:

Obsah balení při předání:

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

Před volbou způsobu vyřízení reklamace se prosím seznamte s čl. 7.4 a dále našich Všeobecných obchodních podmínek:

1. a) oprava

2. b) výměna

3. c) sleva

4. d) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího:

7.4          Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.5           Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6           Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.7           Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

7.8           Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

7.9           Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.10        Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.11          Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.12         Práva kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese Košice 24, 285 04, Česká republika. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

7.13         Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

7.14        Prodávající, poté, co reklamaci vyřídí, vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, byla-li reklamace vyřízena opravou, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1 Je-li se souhlasem prodávajícího zboží dodáváno před uhrazením kupní ceny, nabývá kupující vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@obchod-svitidla.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4 Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. www.coi.cz

8.5 Kupující jako spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.6 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.7 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. DORUČOVÁNÍ INFORMACÍ

9.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 13. 10. 2023 a platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.